P.P.H.U Olczak Grzegorz Olczak realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2612/20 pn. „Doradztwo na rzecz P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK.”

zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2612/20-00 zawartą dnia 8 września 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  do udziału w procesie wzrostu i innowacji, a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu  61 131,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 245,00 PLN. 

 

 


P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Audyt i Strategia wzornicza firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK poprzez wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy.

Efekt projektu: Prognozowanym wynikiem projektu jest uporządkowanie produkcji oraz próba odnalezienia nowej drogi umożliwiającej firmie znalezienie efektywnej biznesowo niszy rynkowej.

Wartość projektu ogółem wynosi: 79 950,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 55 250,00 PLN