1. Administratorem danych potencjalnych klientów, klientów i kontrahentów jest Grzegorz Olczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Olczak Grzegorz Olczak, ul. Nowowarszawska 59, 15-205 Białystok, NIP: 5422917309, dalej jako „Administrator”.

2. Dane przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówień składanych przez Klientów ustnie w siedzibie Administratora, telefonicznie, drogą mailową bądź korespondencyjną, a także w celu wykonania zawartej umowy, a ponadto w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora takich, jak dochodzenie roszczeń.

3. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych swoich klientów.

4. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. W takiej sytuacji Administrator dba, aby podmiot przetwarzający spełniał wszystkie gwarancje, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Dane klientów mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia kontakt lub złożenie i realizację zamówienia. Administrator nie przetwarza danych w sposób automatyczny.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

10. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności można zgłaszać poprzez adres e-mail: admin@szklarski.com